Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Główny Specjalista Budżetu

Krzywiń, 1 lutego 2019 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista Budżetu

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.)

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Główny Specjalista Budżetu

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej  lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     wykształcenie wyższe (tytuł magistra), preferowane ukończone kierunki np.: ekonomia, zarządzenie lub rachunkowość,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

7)     posiada co najmniej 5 letnią praktykę w księgowości jednostki budżetowej,

8)     bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o sprawozdawczości oraz aktów wykonawczych,

9)     umiejętność obsługi programów komputerowych (w tym programów finansowo-księgowych),

10)  umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

11)  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej;

2)     zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji;

3)     odporność na stres;

4)     zaangażowanie, kreatywność i punktualność;

 

3.     Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych,

2) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych – jednostkowych i zbiorczych,

3) przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń finansowych,

4) sporządzanie bieżących zestawień i analiz,

5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 

4.     Warunki Pracy:

1)     Umowa na czas nieokreślony

2)     Praca w budynku z I piętrem

5.     Wymagane dokumenty i ich składanie:

1)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Klauzula;

 

6.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu styczeń 2019 roku wyniósł więcej niż 6 %.

7.    Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku (piątek) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista Budżetu”  wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

8.    Etapy rekrutacji:

1)     Analiza nadesłanych zgłoszeń (spełnienie warunków formalnych)

2)     Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami (osoby spełniające wymogi formalne).

9.    Postanowienia końcowe:

1)     złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)     oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;

4)     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Krzywiń a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Krzywiń, 22 lutego 2019 roku

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista Budżetu

 

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

 

Na podstawie zarządzenia nr 2/k/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 15 lutego 2019r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji.

 

 

 

W naborze złożono 1 kompletną ofertę.

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

1.

Hanna Piecuch

Zam. Kościan

 

 

 

Po analizie dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22 lutego 2019 roku zaproszono jedną osobę.  

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

 

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

 

 

2. Stanowisko urzędnicze:

 

Główny Specjalista Budżetu

 

 

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

 

Hanna Piecuch

 

4. Adres zamieszkania

 

 

 

zam. Kościan

 

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

 

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

 

 

 

(-)Jacek Nowak

 

 

 

Lista wiadomości