Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Obsługa Kasy w Referacie Finansów i Administracji

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

 

Stanowisko OBSŁUGA KASY

REFERAT FINANSÓW I ADMINISTRACJI

 

 

1. Wymagania formalne/niezbędne:

a)   wykształcenie: minimum licencjat

b)   doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku kasa w jednostkach samorządu terytorialnego

c)    bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowości budżetowej

d)   dobra znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego

e)   praktyczna znajomość dokumentacji i ewidencji obrotu gotówkowego

f)     znajomość sporządzania dokumentu raport kasowy

g)   umiejętność obsługi bankowości elektronicznej

h)   obsługa komputera

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)   dyspozycyjność

b)   umiejętność współpracy w grupie i współpracy z podległymi jednostkami

c)    dokładność,

d)   staranność,

e)   kreatywność,

f)     twórczość,

g)   odporność na trudne sytuacje zawodowe i pracę pod presja czasu

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   prowadzenie wszystkich rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych w tym płatności mobilnych

b)   księgowanie i dekretacja dokumentów księgowych

c)    prowadzenie wymaganych rejestrów

d)   odpowiedzialność za prawidłowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe

e)   rozliczanie się z powierzonego mienia na każde żądanie pracodawcy

f)     zastępowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku księgowości budżetowej  podczas nieobecności spowodowanej urlopem lub krótkotrwałą chorobą

 

4. Wymagane dokumenty:

a)   list motywacyjny

b)   życiorys – curriculum vitae

c)    kserokopie świadectw pracy lub inny dokument poświadczający doświadczenie

d)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

f)     oryginał kwestionariusza osobowego

g)   inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje

h)   kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca przy komputerze pow. 4h dziennie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 

 

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.). 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń lub pocztą na adres Urzędu Miasta
i Gminy Krzywiń z dopiskiem: Nabór na stanowisko 
ds. obsługi kasy w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

    Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy:

    - spełnili wymagania formalne/niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze,

    - złożyli najciekawsze oferty.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Krzywiń, 13 sierpnia 2018 roku


Informacja o wynikach naboru

na stanowisko obsługa kasy w Referacie Finansów i Administracji

 

Na podstawie zarządzenia nr 9/k/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 13 sierpnia 2018r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Alina Stróżyńska – Członek Komisji.

 

W naborze złożono 1 ofertę. Osoba została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Lp.

Imię i nazwisko

Zamieszkała

1

Klaudia Kraśniewska  

Jerka

 

 

Wybrano ww. osobę po rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 13 sierpnia 2018 roku.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Stanowisko – obsługa kasy w Referacie Finansów i Administracji.

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Klaudia Kraśniewska

4. Adres zamieszkania

 

zam. Jerka

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

 

 

 

 

Lista wiadomości