Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – Administrator Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza nabór

na stanowisko – Administrator Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń 

I. Określenie stanowiska: Administrator Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu – pełen etat

II. Wymagania niezbędne:
 

- posiadanie wykształcenie wyższe (mile widziane z dziedziny inżynierii środowiska);
- posiadanie obywatelstwa polskiego; 
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie nieposzlakowanej opinii; 

- doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;


III. Wymagania dodatkowe: 


-
znajomość przepisów prawa w zakresie:

1.      ustawy o odpadach, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2.      samorządu gminnego,

3.      finansów publicznych,

4.      ochrony środowiska,

5.      zamówień publicznych,

6.      prawa pracy,

7.      kodeksu postępowania administracyjnego;

- umiejętność planowania i organizacji pracy; 

- samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;

- mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku;

- umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet, poczta elektroniczna);
- prawo jazdy kat. B; 
- odporność na stres. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;

- Organizowanie i kierowanie całokształtem działalności Oczyszczalni;

- Obsługa klientów i przyjmowanie gwarancji;

- Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej oczyszczalni ścieków;

- Opracowywanie planu finansowego Oczyszczalni;  

- Przekazywanie Burmistrzowi Miasta i Gminy w Krzywiniu informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Oczyszczalni;  

- Ścisła współpraca z Skarbnik Miasta i Gminy Krzywiń oraz Kierownikiem Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej;

- Opracowywanie i sporządzanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Oczyszczalni w tym taryf i regulaminów;

- Sporządzanie dokumentacji statystycznej; 

- Kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników;

- Dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Oczyszczalni i podejmowanie decyzji kadrowych;

- Czuwanie nad prawidłowym procesem i harmonogramem konserwacji urządzeń;

- Nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Oczyszczalni;

- Reprezentowanie Oczyszczalni Ścieków na zewnątrz;


V. Warunki pracy na stanowisku: 
- miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń (biuro w budynku Oczyszczalni Ścieków);
- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
- wymiar czasu pracy: pełen etat (gotowość do podjęcia pracy od 1 czerwca 2018 roku)

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 
- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 
- list motywacyjny, 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, 
- oświadczenie: 
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
b) stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.), 
- kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne.


VII. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 maja 2018 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko – Administrator Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej”:

-osobiście w godzinach pracy urzędu, 

- listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń 
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu). 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5 170 525 wew. 202 (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń).

 

Wybór kandydata na stanowisko zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.


VIII. Informacje dodatkowe:

 
- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%. 
- Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

- Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone 14 dni po zakończeniu naboru.Krzywiń, dnia 27 kwietnia 2018 roku

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Administrator Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej

 

Na podstawie zarządzenia nr 5/k/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 kwietnia 2018r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji, Maciej Gubański – Członek Komisji.

 

W naborze złożono 3 oferty. 2 osoby spełniły wymogi formalne i zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

1.

Sławomir Jędrzejczak

zam. Krzywiń

2.

Magdalena Klupieć

zam. Jurkowo-Huby

 

Z pośród ww. 2 zaproszonych osób wybrano jedną w dniu 29 maja 2018 roku.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Administrator Oczyszczalni Ścieków w Krzywiniu w Referacie Rozwoju i Gospodarki Lokalnej

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Magdalena Klupieć

4. Adres zamieszkania

 

zam. Jurkowo-Huby

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości