Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko – referent/podinspektor/inspektor ds. rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Referacie Oświatowo-Administracyjnym (umowa n

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza nabór

na stanowisko – referent/podinspektor/inspektor ds. rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  w Referacie Oświatowo-Administracyjnym (umowa na czas określony - zastępstwo)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

I. Stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor ds. rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  w Referacie Oświatowo-Administracyjnym (umowa na czas określony - zastępstwo)

II. Wymagania niezbędne:

- posiadanie wykształcenia min. średnie, mile widziane wyższe;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

- posiadanie nieposzlakowanej opinii;

- znajomość przepisów prawa w zakresie następujących ustaw: o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,

 

III. Wymagania dodatkowe: 
- umiejętność planowania i organizacji pracy; 

- samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole;

- mile widziany staż pracy (1-2 lat);
- prawo jazdy kat. B; 
- odporność na stres. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

- Przestrzeganie postanowień Regulaminu pracy i ustalonego w Urzędzie porządku;

- Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;

- Opracowywanie i aktualizacja, zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego;

- Organizowanie treningów i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

- Opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej;

- Opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego;

- Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Policją;

- Prowadzenie spraw z zakresu kancelarii niejawnej;

- Odpowiadania za sprawy związane z przyjmowaniem wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej oraz wprowadzenie ich do systemu CEIDG;

- Rozliczanie kart paliwowych samochodów i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP;

- Przygotowywanie projektów uchwał rady oraz zarządzeń burmistrza. 

V. Warunki pracy na stanowisku: 
- miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń
- rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
- wymiar czasu pracy: pełen etat (umowa na czas określony - zastępstwo)

VI. Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert: 
- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 
- list motywacyjny, 
- kwestionariusz osobowy , 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,

- zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające zdolność kandydata do wykonywania obowiązków wynikających z przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego (po rozpatrzeniu naboru),

- oświadczenie: 
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
b) stwierdzające, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.),

- kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy specjalistyczne.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko referent/podinspektor/inspektor ds. rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  w Referacie Oświatowo-Administracyjnym (umowa na czas określony - zastępstwo)”:

- osobiście do godziny 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu;
- listownie na adres Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń 
(decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu). 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5 170 525 wew. 202 (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń).

 

Wybór kandydata na stanowisko zostanie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

- W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

- Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://pkrzywin.wokiss.pl/bip.php) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu

- Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone 14 dni po zakończeniu naboru.

 

 

Krzywiń, dnia 8 grudnia 2017 roku

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na  stanowisko
– referent/podinspektor/inspektor ds. rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego  w Referacie Oświatowo-Administracyjnym (umowa na czas określony - zastępstwo) 

Na podstawie zarządzenia nr 2k/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 grudnia 2017r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji, Jolanta Bilska – Członek Komisji

 

WYNIK NABORU - plik do pobrania

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

Lista wiadomości