Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywiniu

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Środowiskowym Domu Samopomocy

 ul. Generała Chłapowskiego 28 ; 64 – 010 Krzywiń

  1.  Wymagania niezbędne:

1.     obywatelstwo polskie

2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.    nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo skarbowe oraz przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

4.     nieposzlakowana opinia

5.     wykształcenie i kwalifikacje / spełnienie jednego z poniższych warunków /

- ekonomiczne, jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości

-  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 – letnia praktyka w księgowości

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

-certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

2. Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

2.     doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych

3.     obsługa programów finansowo – kadrowo – płacowych

4.     znajomość zagadnień kadrowo – płacowych

5.   kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

6.     odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-       prowadzenie obsługi finansowo – księgowej jednostki

-       prowadzenie rozliczeń z ZUS, US i innych wynikających z przepisów prawa

-       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

-     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

-       sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych

-       sporządzanie deklaracji ZUS

-       dokonywanie przelewów

-       dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową

-       kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzanej w jednostce

-     właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną

-       opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania

-       zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza

-       współpraca ze Skarbnikiem Gminy

-       prowadzenie kadr

-       sporządzanie list płac

-       prowadzenie sekretariatu

 

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    czas pracy: ½ etatu

2)    praca administracyjno - biurowa w siedzibie jednostki              

3)    praca z monitorem ekranowym  

4)    obsługa urządzeń biurowych

5. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1)    CV

2)    list motywacyjny

3)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydata                                  

4)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o nie toczeniu się przeciwko niemu postępowania karnego

6)  oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

7.  Miejsce i termin składania dokumentów:

wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie MGOPS (pokój nr 6) lub pocztą (również elektroniczną, na adres: opskrzywin@pomost.poznan.pl )  

w terminie do 25 listopada 2016 r. roku, do godz. 15.00

8.  Inne informacje:

1)   osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie

2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

3)   dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji, dołączone zostaną do jego akt osobowych

4)  dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru, będzie można odbierać osobiście w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników

 

 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

/-/ Aleksandra Ślotała

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

1.     Nazwa i adres jednostki

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Generała Chłapowskiego 28,  64-010 Krzywiń

 

2.     Stanowisko urzędnicze

Główny księgowy w ŚDS

 

3.     Imię, nazwisko i adres wybranego kandydata

Joanna Nowaczyk, zam. Os. Awdańców 21;  64 – 010 Krzywiń

 

4.     Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu.

 

 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 

/-/ Aleksandra Ślotała

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości