Archiwum

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Specjalisty Budżetu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

Burmistrz

Miasta i Gminy w Krzywiniu

Ogłasza konkurs na stanowisko

Głównego Specjalisty Budżetu

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458) oraz art.45 ust. 2 z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późniejszymi zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – główny specjalista budżetu.

 

Nazwa i adres jednostki werbującej: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Stanowisko – główny specjalista budżetu

Wymiar czasu pracy – pełen etat – umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

Warunki przystąpienia do konkursu:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 

1. jest obywatelem polskim;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

4. spełnia następujące warunki:

a/ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe - o specjalności rachunkowość,

b/ posiada co najmniej pięcioletnią  praktykę w księgowości jednostki budżetowej;

c/ posiada wiedzę w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów obsługujących jednostki samorządu terytorialnego.

5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

6.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego specjalisty budżetu
7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagania niezbędne:

 

1.znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
o zamówieniach publicznych, ustawy o sprawozdawczości oraz aktów wykonawczych,

2. znajomość przepisów samorządowych,

3. umiejętność obsługi programów komputerowych (w tym programów finansowo-księgowych),

4. dokładność, sumienność , rzetelność w pracy,

5.umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

6.umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

 

1.całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych;
2. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych – jednostkowych i zbiorczych,

3. przygotowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń finansowych,

4. sporządzanie bieżących zestawień i analiz;

5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;


Wymagane dokumenty:

 

1.     CV z aktualnym numerem telefonu,

2.     List motywacyjny,

3.     Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie ( potwierdzone za zgodność o oryginałem),

4.     Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie,

5.     Kserokopia dowodu osobistego,

6.     Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.XII.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

7.     Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,

8.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

9.     Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku głównego specjalisty budżetu,

10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego specjalisty budżetu” osobiście lub listem poleconym w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu do dnia 22 kwietnia 2011 roku do godz. 10.00.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie zawiadomieni o terminie postępowania konkursowego.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty Budżetu

 

Na podstawie zarządzenia nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 14 kwietnia 2011r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Honorata Krupka – Członek Komisji, Dorota Wróblewska – Członek Komisji.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:

Stróżyńska

Alina

zam. Stężyca

 

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

2. Stanowisko urzędnicze:

Główny Specjalista Budżetu

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

Alina Stróżyńska

4. Adres zamieszkania

 

Stężyca

 

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze:

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

           /-/Jacek Nowak

 

 

Lista wiadomości