Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu

Dyrektor  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krzywiniu


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:  

 

KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W Krzywiniu

 

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi to:

1. wykształcenie wyższe,  na jednym z kierunków : praca socjalna, pedagogika, polityka   społeczna , psychologia, socjologia, lub nauki o rodzinie,

2.  staż pracy minimum 5 lat,

3.  znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność redagowania i analizowania dokumentów związanych z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz formułowania wniosków.

2.  Odbyte szkolenia i kursy związane z tematyką pomocy społecznej

3.  Umiejętność pracy w zespole.

4.  Wysokie poczucie odpowiedzialności.

5.  Dobra organizacja pracy.

6.  Dyspozycyjność.

7.  Biegła obsługa komputera  (Microsoft Office, środowisko Windows).

8.  Nieposzlakowana opinia

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 - kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy,

-  opracowywanie, weryfikacja i realizacja regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy,

- zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych realizowanych w grupach terapeutycznych,

- przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,

- udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy,

- rozliczanie odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szkołami i innymi placówkami współpracującymi,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami (opiekunami) uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, Ppoż., sanitarnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

- kierowanie personelem Środowiskowego Domu Samopomocy, tworzenie harmonogramów pracy personelu oraz kontrola ich realizacji,

- prowadzenie wymaganej sprawozdawczości związanej z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy,

- opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
  4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
  5. kopia dowodu osobistego
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30 listopada 2010 r.

pod adres:

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gen.D.Chłapowskiego 28

64-010 Krzywiń

w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór - kierownik ŚDS w Krzywiniu

 

Inne informacje:

Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.

Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko

 kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu

 

 

1. Jędrzej Dobaczewski zamieszkały w Lesznie

2. Dominik Matelski zamieszkały w  Rogaczewie Małym

3. Joanna Primel zamieszkała w  Śmiglu

4. Janina Szumińska zamieszkała w Kościanie 

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu nie wybrano żadnego kandydata.

 

Uzasadnienie o nierozstrzygnięci naboru

 

Z kandydatów zakwalifikowanych do udziału w kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia ze względu na fakt, że nie spełniali oczekiwań Komisji w zakresie przygotowania merytorycznego i praktycznego do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań na stanowisku kierownika ŚDS.

 

Krzywiń, dnia 09 grudnia 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości