Archiwum

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Burmistrz Miasta i Gminy w Krzywiniu

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

 

I. Od kandydata wymaga się:

     

      1. Wymagania niezbędne:

-         wykształcenie wyższe

-         5 letni staż pracy

-         nie karalność za przestępstwa popełnione umyślnie

 

      2. Wymagania dodatkowe

-         doświadczenie zawodowe,

-         znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku,

-         umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów, planowania pracy oraz śledzenia zmian w przepisach,

-         umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów,

-         znajomość języka obcego.

 

II. Zakres zadań na stanowisku:

1.       Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy wynikających z ustaw:

-         Prawo o aktach stanu cywilnego,

-         o zbiórkach publicznych,

-         Prawo zamówień publicznych

2.       Prowadzenie spraw socjalnych i Bhp pracowników

3.       Nadzór i koordynowanie działań sołectw i komitetu osiedlowego

 

III. Wymagane dokumenty:

 

1.       Dokumenty niezbędne:

-         kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,

-         odpis dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

-         orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

-         zgoda na przetwarzanie danych

 

2.       Dokumenty pożądane:

-         CV

-         list motywacyjny,

-         świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy

-         referencje,

-         inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i osiągnięcia,

 

Oferty należy przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Krzywiń

ul. Rynek 1

64-010 Krzywiń

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

 Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego

 

lub składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy pok. Nr 16

w terminie do 8 grudnia 2006 roku

 

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

druk kwestionariusza osobowego

 

________________________________________________

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

    1. Bugumiła Boruś-Kowalik – zam. Leszno
    2. Barbara Kostrzewa-Ambroży – zam. Gołębin Nowy
    3. Anna Lewandowska – zam. Bieżyń
    4. Zofia Agnieszka Marciniak – zam. Jerka
    5. Marek Michałowski – zam. Gostyń
    6. Marzena Sobońska - zam. Śrem
Lista wiadomości