Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

serdecznie zaprasza

do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Podstawa prawna:

a)    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 1817 ze zm.);

b)   uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Czas trwania:

13 października 2017r. – 20 października 2017r.  

 

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Kościańskiego działające na obszarze Gminy Krzywiń lub na rzecz jego mieszkańców.

 

Forma konsultacji:

1)   pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii.

2)   spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 17 października 2017 roku. o godz.15:00  w Salce Narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

 

Projekt programu dostępny jest:

1) na stronie internetowej Urzędu www.krzywin.pl,

2) w biurze nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

 

Uwagi, opinie w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: rada@krzywin.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.

 

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Krzywiń.

 

Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 5 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak

 

Informacja o przebiegu konsultacji „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami  pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - plik do pobrania

 

Lista wiadomości