Podatek od Nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy uchwał Rady Miejskiej Krzywinia

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z późn. zm.), nr IX/62/2007 z 25 czerwca 2007r.,

Wymagane dokumenty

1.    Zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr IX/62/2007 z 25 czerwca 2007 r.

·       oświadczenie o przeznaczeniu przedmiotów opodatkowania,

·       dokument potwierdzający oddanie budynku, budowli lub ich części do użytku,

·      wypełniona deklaracja lub informacja na podatek od nieruchomości,

·   zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych oraz informację o pomocy innej niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielona jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,

·      wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

·    oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt.9-11 wytycznych wspólnotowych (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004r.)

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansów i Administracji
Rynek 1, pok. 8

Grażyna Żak tel. +65 5170525

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Załączniki:

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - PDF

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDF

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - PDF

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF

 

NFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - EXCEL

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - EXCEL

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - EXCEL

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - EXCEL

Deklaracja na podatek od nieruchomości - EXCEL

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - EXCEL

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - EXCEL


 

Lista wiadomości