Wydawanie Dowodów Osobistych

WYDAWANIE DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (D.U z 2010r. Nr 167, poz.1131), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia29 stycznia 2015 r. w spawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w spawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U z 2015r. poz.2012)

 

I.   WYMAGANE DOKUMENTY:

           

            1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

2.Załączniki:

·         1 FOTOGRAFIA- wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o wymiarach 35x45 mm, wykonana w jednolitym jasnym tle, ,mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przysłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

II.  OPŁATY:

 

 • brak

 

III.  TERMIN ODPOWIEDZI:

 

 Do 30 dni.

 

IV.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Pokój Nr 9, tel. 065 5170 559 , fax 0655170676

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

V.  TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowej nie pobiera się.

 

VI. UWAGI:

1.Wniosek składa:

   • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
   • osoba, która do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni
   • rodzic/opiekun prawny- dla osoby małoletniej lub osoby której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu
   • kurator- dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu

 

2.Wniosek o wydanie lub wymianę  dowodu osobistego składa się:

 

   • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego
   • niezwłocznie w przypadku zmiany zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
   • w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza lub zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego.

3 . Dowód odbiera:

 

   • wnioskodawca ( składający wniosek w swoim imieniu)
   • rodzic/ opiekun prawny (dowód  wydany osobie małoletniej lub osobie ubezwłasnowolnionej)

 

DOWÓD OSOBISTY ODBIERA SIĘ W URZĘDZIE GMINY, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK

 

Załączniki:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

Klauzula Informacyjna - DOWODY OSOBISTE

 

Dowód osobisty przez Internet

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#scenariusz-przez-internet