Struktura organizacyjna

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu  Aleksandra Ślotała

I. Stanowiska:

- kierownik jednostki 1 etat

- starszy pracownik socjalny 3 etaty

- pracownik socjalny 1 etat

- opiekun 2,25 etatu

II. Zadania:

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) prowadzenie diagnostyki jednostki, rodziny i środowiska doradztwa,

2) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa prewencji w tym usług wspierających i korekcyjnych,

3) przyznawanie zgodnie z upoważnieniem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i wypłacanie przewidzianych Ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

4) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,

5) organizowanie różnych form pomocy stacjonarnej, półstacjonalnej i instytucjonalnej,

6) ustalanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

7) inne zadania opieki społecznej wynikające z Ustawy o pomocy społecznej.