Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2015.

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń w przedmiocie przedstawienia Statutu: Gminy Krzywiń, Sołectwa, Miasta Krzywiń.

Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej.

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieograniczonym  nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Ślotała, pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa, Rady Sołeckiej i Komisji Rewizyjnej w miejscowości Lubiń.

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Krzywiniu

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wskazania osoby do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczania radnym gminy Krzywiń służbowych komputerów przenośnych.

Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia dnia 28 lutego 2015 roku dniem pracującym dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2014 rok

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2014 rok.

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2014 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzywiń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015.

Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu nieograniczonym  nieruchomości położonej w Jerce (os. Brzozowiec).

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce (Świetlica).

Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Zbęchy, Zbęchy Pole.

Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzywiń w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015.

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.05.2015 r. do 31.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku za dzień 15 sierpnia 2015r. i 26 grudnia 2015r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: zbycia w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Zbęchach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu na kadencję 2015-2019.

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zaliczania w księgach rachunkowych wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w jednostkach organizacyjnych Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce (Świetlica).

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Sztul ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Leonarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Markiewicz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji ds. referendum.

Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w lokalach komunalnych ogrzewanych przez kotłownię w Bieżyniu nr 117.

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015 - 2018, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, za I półrocze 2015 roku.

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół na okres od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 1 września 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 14 września 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli do Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego.

Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzywiń w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 19 października 2015 roku w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 119/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 120/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 121/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń na kadencję 2015-2017.

Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2019.

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie Nr 125/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 126/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Adamczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku w opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 139/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2015.

Zarządzenie Nr 140/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie opracowania planów finansowych na rok 2015.

Zarządzenie Nr 141/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 142/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 143/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 144/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego.

Zarządzenie Nr 145/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 146/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania zakończonego zadania inwestycyjnego Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 147/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2015.