Projekty na XVI Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 21.03.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XVI Sesji:

 

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2016 roku,plik do pobrania

8.2 przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krzywiń”, plik do pobrania

8.3 zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu, plik do pobrania

8.4 zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce. plik do pobrania