Projekty na IX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 23.06.2015

Zgodnie z porządkiem obrad IX Sesji:

 

7      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2014 rok, plik do pobrania

7.2    Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, plik do pobrania

7.3    zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia, plik do pobrania

7.4    powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Krzywinia, plik do pobrania

7.5   określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń, plik do pobrania

7.6    nadania Statutu Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, plik do pobrania

7.7    przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krzywiń na lata 2015-2018, plik do pobrania

7.8    zmiany uchwały nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, plik do pobrania

7.9    zmiany uchwały nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego, plik do pobrania

7.10     zmiany uchwały nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, plik do pobrania

7.11     zmiany uchwały nr IX/64/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, plik do pobrania

7.12     zmiany uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu, plik do pobrania

7.13    warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plik do pobrania

7.14     zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu, plik do pobrania

7.15     przekazania przez Gminę Krzywiń w formie darowizny działek pod drogami publicznymi Powiatowi Kościańskiemu, plik do pobrania

7.16     zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, plik do pobrania

7.17     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. plik do pobrania