Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 8 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/196/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.