WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy ( Dz.U.z 2011r.,nr 21 poz.112 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r.,nr158, poz.941)

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

2.   Do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy

 

II.OPŁATY:

   nie pobiera się

III.TERMIN ODPOWIEDZI:

   niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

   Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

    nr tel. 655170559 pokój nr 9

   Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

 

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

   Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze/spisie wyborców

 

VI.OBJAŚNIENIA:

 

1.Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem

·   osobiście albo

·  przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim

2.  Wyborca który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania

3.  Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dobrowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2 dni przed dniem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej

5. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miast oraz w referendum lokalnym zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się

 

Załączniki:

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

UPOWAŻNIENIE