WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STATYSTYCZNEJ DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O STATYSTYCZNEJ DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Podstawa prawna: art. 306a, art.306b i 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,, poz. 800 ze zm.), art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm. ), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej ( Dz. U. z 2007r. nr 187, poz.1330 ), 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości  

    z gospodarstwa rolnego

       PESEL lub NIP)

 

       Od 01 stycznia 2016 r. identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla  

       pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji  

       podatkowej.

    pełnomocnictwo/oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

 2. Do wglądu:

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń –

Bank Spółdzielczy w Kościanie o/ Krzywiń nr 16 8666 0004 0300 0169 2000 0005.

Nie podlega opłacie skarbowej:

       1)dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg  

    określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających

    służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób    

    objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy 

    społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisówo

     zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu

     Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody

    obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenia wydawane są na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Finansów i Administracji – pokój nr 1.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Załącznik:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o statystycznej dochodowości z gospodarstwa rolnego