Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Podstawa prawna

Art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Finansowo- Budżetowy
Rynek 1

Grażyna Żak, pok.nr 8, tel.  65 5170525

Lidia Piotrowiak , pok.nr 1,tel.  65 5170525 (podatek od środków transportowych)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Wniosek o umorzenie zaległości podatku składa się po terminie płatności podatku.

 

Załączniki: