Rok 2018

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 17 grudnia 2018 roku

Uchwała nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2019-2033.

Uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,

Uchwała nr III/16/2018 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Uchwała nr III/17/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia na 2019 rok,

Uchwała nr III/18/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

Uchwała nr III/19/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

Uchwała nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 – 2023,

Uchwała nr III/21/2108 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

Uchwała nr III/22/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023,

Uchwała nr III/23/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

Uchwała nr III/24/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2043.

 

Lista wiadomości