Rok 2018

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 października 2018 roku

Uchwała nr XLVI/313/2018 w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń,

Uchwała nr XLVI/314/2018 w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia,

Uchwała nr XLVI/315/2018 w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń,

Uchwała nr XLVI/316/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała nr XLVI/317/2018 w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu,

 Uchwała nr XLVI/318/2018 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Czerwona Wieś,

Uchwała nr XLVI/319/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzywiń” ,

Uchwała nr XLVI/320/2018 w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,

Uchwała nr XLVI/321/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

Uchwała nr XLVI/322/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

 

Lista wiadomości