Rok 2018

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 czerwca 2018 roku

 Uchwała nr XLIV/296/2018  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2017 rok.

Uchwała nr XLIV/297/2018  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwała nr XLIV/298/2018  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopaszewie.  

Uchwała nr XLIV/299/2018  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Krzywiń.

Uchwała nr  XLIV/300/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała nr XLIV/301/2018  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033.

Uchwała nr XLIV/302/2018  w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Uchwała nr XLIV/303/2018  w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.

Uchwała nr XLIV/304/2018  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Łagowie.

Uchwała nr XLIV/305/2018  w sprawie zmiany uchwały Nr LI/278/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23.06.2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Uchwała nr XLIV/306/2018  w sprawie zmiany uchwały nr XLI/291/2018 Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała nr XLIV/307/2018  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

 

 

 

 

 

Lista wiadomości