Rok 2018

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 26 marca 2018 roku

Uchwała Nr XL/268/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia za 2017 rok,

Uchwała Nr XL/269/2018 w sprawie podziału Gminy Krzywiń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 Uchwała Nr XL/270/2018 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektorów Zespołów Szkół,

 

Uchwała Nr XL/271/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/294/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17.02.2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 

Uchwała Nr XL/272/2018 w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

Uchwała Nr XL/273/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/339/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Miasta i Gminy Krzywiń w instytucję kultury,

 

Uchwała Nr XL/274/2018 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

 Uchwała Nr XL/275/2018 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

 Uchwała Nr XL/276/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2018 roku,

 

Uchwała Nr XL/277/2018 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kopaszewie,

 

Uchwała Nr XL/278/2018 w sprawie zbycia komunalnych lokali mieszkalnych, w miejscowości Bieżyń,

 

Uchwała Nr XL/279/2018 w sprawie zbycia komunalnych lokali użytkowych, w miejscowości Bieżyń,

 

Uchwała Nr XL/280/2018 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości drogowych położonych w Bielewie,

 

Uchwała Nr XL/281/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Nowy Dwór,

Uchwała Nr XL/282/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Jerka,

Uchwała Nr XL/283/2018 w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

 

Uchwała Nr XL/284/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Krzywiń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

 

Uchwała Nr XL/285/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

Uchwała Nr XL/286/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033,

Uchwała Nr XL/287/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzywiń na rok 2017,

 

Uchwała Nr XL/288/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

 

Uchwała Nr XL/289/2018 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Łuszkowie

Lista wiadomości