Rok 2013

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 24 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XLI/217/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2012 rok.

Uchwała Nr XLI/218/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XLI/219/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo (Stary Dębiec).

Uchwała Nr XLI/220/2013 w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XLI/221/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Uchwała Nr XLI/222/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013-2016.

Lista wiadomości