Rok 2013

Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 3 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXXIX/207/2013 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Uchwała Nr XXXIX/208/2013 w sprawie przyjęcia zmian statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Uchwała Nr XXXIX/209/2013 w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uchwała Nr XXXIX/210/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXXIX/211/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Dworze.

Uchwała Nr XXXIX/212/2013 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, znajdujących się na  obszarze Miasta i Gminy Krzywiń wybudowanych przed 1980 rokiem, w których wykonano remont elewacji.

Uchwała Nr XXXIX/213/2013 w sprawie ustanowienia „Pomnika Przyrody”.

Lista wiadomości