Rok 2013

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXIII/179/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023.

Uchwała Nr XXXIII/180/2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Uchwała Nr XXXIII/181/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XXXIII/182/2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Lista wiadomości