Rok 2013

Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXXVI/188/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krzywiń w 2013 roku.

Uchwała Nr XXXVI/189/2013 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jerce.

Uchwała Nr XXXVI/190/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Uchwała Nr XXXVI/191/2013 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała Nr XXXVI/192/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

UchwałaNr XXXVI/193/2013  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023.

Uchwała Nr XXXVI/194/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Uchwała Nr XXXVI/195/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzywiń do działań zmierzających do wyboru partnera w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Lista wiadomości