Rok 2009

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIV/268/2009 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010,

Uchwała Nr XXXIV/269/2009 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2010,

Uchwała Nr XXXIV/270/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XXXIV/271/2009 w sprawie ustalenia wydatków w budżecie gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Uchwała Nr XXXIV/272/2009 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

Uchwała Nr XXXIV/273/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń umowy i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu” finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w formie weksla „In Blanco”,

Uchwała Nr XXXIV/274/2009 w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Krzywiń (Rzeczpospolita Polska) a miejscowością Sziszkani (Republika Mołdowy),

Uchwała Nr XXXIV/275/2009 w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Krzywiń (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Nisporeni (Republika Mołdowy),

Uchwała Nr XXXIV/276/2009 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2010 rok.

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY KRZYWIŃ NA 2010 ROK

Lista wiadomości