Rok 2009

Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 24 września 2009 roku

Uchwała Nr XXXI/ 247/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Lubiniu stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXXI/248/2009 w sprawie zaopiniowania konieczności budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

Uchwała Nr XXXI/249/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń umowy i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu „Remont i odbudowa wiatraka koźlaka wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzywiniu” finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi” w formie weksla „In Blanco”,

Uchwała Nr XXXI/250/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory krajobrazowe w obrębie wsi Żelazno i Lubiń,

Uchwała Nr XXXI/251/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”,

Uchwała Nr XXXI/252/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok,

Uchwała Nr XXXI/253/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXXI/254/2009 w sprawie zmiany uchwały nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń.

Lista wiadomości