Rok 2009

Uchwały podjęte na XXX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 11 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/237/2009 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny,

Uchwała Nr XXX/238/2009 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

Uchwała Nr XXX/239/2009 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lubiniu,

Uchwała Nr XXX/240/2009 w sprawie zbycia nieruchomości w Lubiniu,

Uchwała Nr XXX/241/2009 w sprawie wydzierżawienia gruntu w Cichowie,

Uchwała Nr XXX/242/2009 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXX/243/2009 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała Nr XXX/244/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego położonego obręb Świniec,

Uchwała Nr XXX/245/2009 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń

Uchwała Nr XXX/246/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/2009 z dnia 23.04.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

Lista wiadomości