Rok 2009

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVII/213/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywinia za wykonanie budżetu w 2008 roku,

Uchwała Nr XXVII/214/2009 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Gierłachowie,

Uchwała Nr XXVII/215/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXVII/216/2009 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr XXVII/217/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kajetana Morawskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu umożliwiającego uzyskanie świadectwa dojrzałości,

Uchwała Nr XXVII/218/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości