Wiceprzewodniczący Rady

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzywinia

Uchwała Nr I/2/2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 19 listopada 2018 roku

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Krzywiń, Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Krzywinia zostali:

1) I Wiceprzewodniczącym Radny Władysław Konieczny,

2) II Wiceprzewodniczącym Radny Mateusz Walczak.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzywinia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                    /-/ Krystyna Motławska