Komisje Doraźne

Komisja Doraźna Rady Miejskiej Krzywinia

Uchwała Nr IX/73/2019
Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

    Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r.,poz. 506.) oraz § 35 ust. 6 Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.6071),
Rada Miejska Krzywinia uchwala co następuje:

§ 1 Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:
1. przewodniczący komisji radny Mateusz Walczak,
2. członek komisji radna Agnieszka Łagodzka,
3. członek komisji radna Beata Cugier,
4. członek komisji radny Jan Musielak,
5. członek komisji radny Paweł Wawrzyniak,
6. członek komisji radna Hanna Frankiewicz,
7. członek komisji radna Hanna Grobelna,
8. członek komisji radna Marta Bzymek,
9. członek komisji radny Stanisław Dolak.

§ 2 1. Przedmiotem działania komisji, o której mowa w §1, jest analiza i przygotowanie wniosków dotyczących zmian w obowiązujących statutach : Gminy, Miasta Krzywinia oraz sołectw.
2. Pierwsze posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej zwołuje Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia.
3. Komisja Statutowa działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
4. W posiedzeniach bierze udział osoba delegowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, bez prawa do udziału w głosowaniach.
5. Komisja jest zobowiązana zakończyć prace nie później niż do 31 grudnia br. i w tym terminie przedłożyć Radzie Miejskiej Krzywinia projekty stosownych uchwał.

§ 3 Komisja rozwiązuje się z dniem podjęcia przez Radę Miejską Krzywinia uchwał przygotowanych przez Komisję w sprawie zmian w Statutach, o których wyżej mowa.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.