Stanowienie prawa lokalnego

Stanowienie prawa lokalnego

Zasady i Tryb Opracowywania i Wydawania

Aktów Prawnych

 § 1

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

 2. W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 3. W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłączenie w drodze referendum lokalnego. Referendum może być prowadzone w każdej ważnej sprawie dla gminy. Tryb przeprowadzenia referendum określają ustawy.

§ 2

Organy Gminy wydają akty prawne powszechnie obowiązujące ( przepisy gminne) w formie uchwał i zarządzeń.

§ 3

Akty prawne wymienione w § 2 ustanawiają :

 1. Rada Miejska w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i statutem gminy.

 2. Burmistrz Miasta i Gminy w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych w art. 41 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Zarządzenie wydane przez Burmistrza miasta i gminy podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w trybie art. 41 wyżej cyt. ustawy.

§ 4

 1. Rada Miejska ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa i statutem gminy.

 2. Burmistrzowi miasta i gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Miejskiej i zadań gminy określonych przepisami prawa i statutem miasta i gminy.

 3. Burmistrz wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzenia.

§ 5

Projekt aktu prawnego wymaga parafowania przez kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy zgodnie z zakresem pracy. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 6

 1. Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych w sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 2. Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

 3. Urząd Miasta i Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu, znajdujących się w siedzibie gminy.

 4. Uchwały i zarządzenia organów gminy nie stanowiące przepisów gminnych mogą być podane do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty.