Rok 2016

Projekty na XXIV Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 12.12.2016

 

Zgodnie z porządkiem obrad XXIV Sesji:

 

8.     Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035, plik do pobrania

 • załącznik nr 1 do projektu uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa - plik do pobrania
 • załącznik nr 2 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF - plik do pobrania
 • Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2035 - plik do pobrania

2)     Uchwały budżetowej na rok 2017, plik do pobrania

 • Uzasadnienie do projektu uchwały - plik do pobrania
 • Materiały informacyjne do projektu uchwały - plik do pobrania
 • załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu na rok 2017 - plik do pobrania
 • załącznik nr 2 do projektu uchwały - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 - plik do pobrania
 • załącznik nr 3 do projektu uchwały - wydatki budżetu na rok 2017 - plik do pobrania
 • załącznik nr 4 do projektu uchwały - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017  - plik do pobrania
 • załącznik nr 5 do projektu uchwały – wydatki majątkowe na rok 2017 - plik do pobrania
 • załącznik nr 6 do projektu uchwały – Planowane przychody budżetu na rok 2017 - plik do pobrania
 • załącznik nr 7 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych - plik do pobrania
 • załącznik nr 8 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2017 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - plik do pobrania
 • załącznik nr 9 do projektu uchwały - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2017 - plik do pobrania
 • załącznik nr 10 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2017 - plik do pobrania

3)    zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Bielewo”, plik do pobrania

4)    zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świniec na lata 2016-2023”, plik do pobrania

5)    zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rąbiń na lata 2016-2023”, plik do pobrania

6)    zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, plik do pobrania

7)    dowozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół, wobec których Gmina Krzywiń nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, plik do pobrania

8)    przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r., plik do pobrania

9)    wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Krzywiń, plik do pobrania

10)   zmiany uchwały nr XXIII/163/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, plik do pobrania

 • załącznik nr 1 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Zgliniec - plik do pobrania

11)    zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, plik do pobrania

 • uzasadnienie do projektu uchwały - plik do pobrania
 • załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 2 do projektu uchwały – wydatki budżetu na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 3 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - plik do pobrania  

12)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2030.

 

PONADTO:

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kopaszewo” na lata 2016-2023. plik do pobrania

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. plik do pobrania

 

 

 

Lista wiadomości