Rok 2016

Projekty na XXIII Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 24.10.2016

Zgodnie z porządkiem obrad XXIII Sesji:

 

7.     Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1  wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu, plik do pobrania

7.2  uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krzywiń  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, plik do pobrania

7.3  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, plik do pobrania

7.4  opłaty prolongacyjnej, plik do pobrania

7.5  zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Łuszkowie, plik do pobrania

7.6  zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, plik do pobrania

 • uzasadnienie do uchwały - plik do pobrania
 • załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 2 do projektu uchwały - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 3 do projektu uchwały - wydatki budżetu na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 4 do projektu uchwały - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 5 do projektu uchwały – wydatki majątkowe na rok 2016 - plik do pobrania
 • załącznik nr 6 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy - plik do pobrania
 • załącznik nr 7 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Bielewo - plik do pobrania

 • załącznik nr 8 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Jerka - plik do pobrania

 •  załącznik nr 9 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Jurkowo - plik do pobrania

 • załącznik nr 10 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Kopaszewo - plik do pobrania

 • załącznik nr 11 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Lubiń - plik do pobrania

 • załącznik nr 12 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Łagowo - plik do pobrania

 • załącznik nr 13 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Łuszkowo - plik do pobrania

 • załącznik nr 14 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Wieszkowo - plik do pobrania

 • załącznik nr 15 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Zbęchy - plik do pobrania

 • załącznik nr 16 do projektu uchwały - Fundusz sołecki na rok 2016 - Zbęchy-Pole - plik do pobrania

7.7  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022. plik do pobrania

 • załącznik nr 1 do projektu uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa - plik do pobrania

 • załącznik nr 2 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF - plik do pobrania

 • Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016 -2030 - plik do pobrania

   

 

Lista wiadomości