Rok 2015

Projekty na X Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 21.09.2015

 

Zgodnie z porządkiem obrad X Sesji:

 

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1      przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń, plik do pobrania

9.2      wyznaczenia przedstawiciela do Gminnej Rady Seniorów w Krzywiniu, plik do pobrania

9.3      warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plik do pobrania

9.4      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Rogaczewie Małym, plik do pobrania

9.5      nabycia nieruchomości zabudowanych położonych w Krzywiniu, plik do pobrania

9.6      nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Czerwona Wieś, plik do pobrania

9.7      zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Mościszki, plik do pobrania

9.8      uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń, plik do pobrania

9.9      zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018, plik do pobrania

9.10   zmiany uchwały budżetowej na rok 2015. plik do pobrania

 

Lista wiadomości