Rok 2015

Projekty na IX Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 23.06.2015

Zgodnie z porządkiem obrad IX Sesji:

 

7      Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2014 rok, plik do pobrania

7.2    Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, plik do pobrania

7.3    zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia, plik do pobrania

7.4    powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Krzywinia, plik do pobrania

7.5   określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzywiń, plik do pobrania

7.6    nadania Statutu Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, plik do pobrania

7.7    przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krzywiń na lata 2015-2018, plik do pobrania

7.8    zmiany uchwały nr XIII/73/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, plik do pobrania

7.9    zmiany uchwały nr XIII/74/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego, plik do pobrania

7.10     zmiany uchwały nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącej określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, plik do pobrania

7.11     zmiany uchwały nr IX/64/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, plik do pobrania

7.12     zmiany uchwały Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad ustanawiania służebności drogowych oraz służebności przesyłu, plik do pobrania

7.13    warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, plik do pobrania

7.14     zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu, plik do pobrania

7.15     przekazania przez Gminę Krzywiń w formie darowizny działek pod drogami publicznymi Powiatowi Kościańskiemu, plik do pobrania

7.16     zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, plik do pobrania

7.17     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu. plik do pobrania

 

Lista wiadomości