Rok 2015

Projekty na V Sesję Rady Miejskiej Krzywinia zwołaną na dzień 23.02.2015

Zgodnie z porządkiem obrad V Sesji:

 

12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

12.1.   Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015, plik do pobrania

12.2.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług w obrębie miejscowości Nowy Dwór, plik do pobrania

12.3.   Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Żelazno, plik do pobrania

12.4.   Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, plik do pobrania

12.5.   Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń, plik do pobrania

12.6.   Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2015 roku, plik do pobrania

12.7.   Określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzywiń, plik do pobrania

12.8.   Zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu oraz utworzenia samodzielnych Przedszkoli i włączenia ich do Zespołów Szkół, plik do pobrania oraz tekst jednolity projektu uchwały po naniesionych poprawkach redakcyjnych autora

12.9.   Zamiaru likwidacji poprzez wygaszenie Gimnazjum im. Adam Mickiewicza wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu, plik do pobrania oraz tekst jednolity projektu uchwały po naniesionych poprawkach redakcyjnych autora

12.10. Przyznania w 2015 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków, plik do pobrania

12.11. Zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., plik do pobrania

12.12. Powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, plik do pobrania

12.13. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, plik do pobrania

12.14. Zmiany uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015-2018, plik do pobrania

12.15. Wydawania gazety samorządowej przez Gminę Krzywiń, plik do pobrania

12.16. Zmiany uchwały Nr XIII/131/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia gminy Krzywiń do stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie”. plik do pobrania

 

 

 

Lista wiadomości