Kontrola działalności

Kontrole wykonują:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Krzywinia kontroluje działalność Burmistrza Miasta i Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w zakresie gospodarki finansowej gminy.