Rok 2016

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2016

Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru osoby reprezentującej Miasto i Gminę Krzywiń w stowarzyszeniu pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2016.

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa oraz uzupełniających wyborów do Rady Sołeckiej wsi Jurkowo.

Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Wieszkowo.

Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń na rok szkolny 2016/2017.

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Mościszkach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zbycia w czwartym przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 roku za dzień 1 maja 2016 r. i 25 grudnia 2016 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Krzywiniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół.

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego.

Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenu centrum miejscowości Świniec w ramach zadania „Nowe centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku”.

Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Krzywiń dla Organizacji Pozarządowych w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie projektów organizacyjnych szkół i przedszkola.

Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w miejscowości Mościszki.

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań samorządu gminnego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury fizycznej oraz kultury.

Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z boiska sportowego – piłkarskiego przy ul. Strzeleckiej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2015 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Sali Domu Strażaka w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Pawłowskiej zatrudnionej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu na stanowisku starszego pracownika socjalnego do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Aldonie Kurpisz, Pani Dorocie Ślotała, Pani Kindze Woźniak i Pani Natalii Marciniak - pracownikom zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.

Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Łuszkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w piątym przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2016 roku za dzień 1 maja 2016 r. i 25 grudnia 2016 r. dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Zarządzenie  Nr 53/2016z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zerowych stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych w Cichowie w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania.

Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi organizowanego przez Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zorganizowania i przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodów marki Fiat Stilo 1,2 i FORD FT 100  2,5 TD stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż majątku ruchomego.

Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016. 

Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonego w miejscowości Łagowo.

Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego.

Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonego w miejscowości Łuszkowo.

Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 93/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 94/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 96/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 98/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 99/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 101/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016 - 2022, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie Nr 102/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 103/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonego w miejscowości Łuszkowo.

Zarządzenie Nr 104/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 105/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 106/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 107/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 108/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 109/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 110/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów.

Zarządzenie Nr 112/2016  z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 113/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 114/2016 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w dniu 16 września 2016 roku i odpracowania tego dnia w dniu 8 października 2016 roku.

Zarządzenie Nr 115/2016 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 116/2016 z dnia 22 września 2016 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 117/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 118/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 119/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez jednostki budżetowe Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 120/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie określenia opłat pobieranych za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 121/2016 z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 122/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 123/2016 z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2016-2022.

Zarządzenie Nr 124/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 125/2016 z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 126/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności.

Zarządzenie Nr 127/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 7 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawcy wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzenia szacowania.

Zarządzenie Nr 130/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu dokonujących czynności kontrolnych.

Zarządzenie Nr 131/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonych w Krzywiniu

Zarządzenie Nr 132/2016 z dnia 17 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 133/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 134/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 135/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 136/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż: prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń, położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 137/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanych położonych w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 138/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 139/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 140/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 141/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017 - 2035.

Zarządzenie Nr 142/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2017.

Zarządzenie Nr 143/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Zglińcu.

Zarządzenie Nr 144/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 145/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 146/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 147/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 148/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 149/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 150/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokalu mieszkalnego, w miejscowości Łuszkowo.

Zarządzenie Nr 152/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.]

Zarządzenie Nr 154/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 156/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż majątku ruchomego.

Zarządzenie Nr 157/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy rolniczej „ WARFAMA ” T 145 oraz podnośnika hydraulicznego RAK stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 158/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych.

Zarządzenie Nr 159/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016. 

Zarządzenie Nr 160/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016. 

Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku , w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej i kultury.

Zarządzenie Nr 162/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2016.

Zarządzenie Nr 163/2016 z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 164/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 165/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zarządzenie Nr 167/2016  z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2016.

Zarządzenie Nr 168/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.