Rok 2014

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2014.

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Sołectwa Łagowo.

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie upoważnienia do podpisywania sprawozdań finansowych i budżetowych.

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania praktyk w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Bieżyń.

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – renowację podłogi deskowej (parkietu) infrastruktury sportowej Zespołu Szkół w Jerce.

Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie powołania  Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym  nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2013 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2014 roku jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Bielewie.

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzywiń położonego w Łagowie.

Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krzywiń w przedmiocie Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie  udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Pawłowskiej zatrudnionej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu na stanowisku starszego pracownika socjalnego do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji w czasie usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 45A/2014 z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym  nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 2 czerwca 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej i nadania jej regulaminu pracy.

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz do przyznawania kart dużej rodziny.

Zarządzenie Nr 58/2014  z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozliczania nakładów poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego będącego własnością lub w posiadaniu Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali stanowiących własność Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie  określenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu  lokali użytkowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu  lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Palcat-Sroki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Karolczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w lokalach komunalnych ogrzewanych przez kotłownię w Bieżyniu nr 117.

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Łuszkowie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014 - 2017, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, za I półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym.

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej.

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2014.

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 9 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Ślotała zatrudnionej w Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu na stanowisku inspektora do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz do przyznawania kart dużej rodziny.

Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na najem lokali stanowiących własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 26 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 96/2014 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntu rolnego stanowiącego własność  Gminy Krzywiń położonego w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 14 października 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 3 września 2014r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Krzywiń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 102/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów szkoły w przypadku ich nieobecności.

Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 105/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Łuszkowie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 106/2014 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 108/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 110/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Zarządzenie Nr 111/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2015- 2018.

Zarządzenie Nr 112/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 113/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 114/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 115/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 116/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 117/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zbycia w drugim przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 118/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 119/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 120/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent/podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 121/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 122/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 123/2014  z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego.

Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku jako dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 125/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 126/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zbycia w przetargu nieograniczonym  nieruchomości gruntowej położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 127/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie kontroli wewnętrznej jednostki organizacyjnej.

Zarządzenie Nr 128/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 129/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 130/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

Zarządzenie Nr 131/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 132/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 133/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 134/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów za rok 2014.

Zarządzenie Nr 135/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.