Rok 2012

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2012

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2012.

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych położonych w Jerce i Gierłachowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie  planów finansowych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 1 lutego 2012 roku w sprawie  ustalania planu oraz sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach i szkołach Gminy Krzywiń na rok 2012.

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu komunalnego lokalu mieszkalnego położonego w Krzywiniu, przy ulicy Strzeleckiej 13A/2.

Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Cichowie - ,,Zespół Dworsko – Parkowy’’.

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – Osiedle Młodych.

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale komunalne (mieszkalne).

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół.

 

Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2011 rok i informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzywiń za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów publicznych szkół.

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wykonywania przez dyrektorów szkół i przedszkoli dodatkowych czynności w związku z udzielaniem nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzywiń”.

Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 21/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie podwyższenia nauczycielom języków obcych odrębnego dodatku określonego w art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

Zarządzenie Nr 23/20012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Jurkowo wraz z infrastrukturą wodociągową.

Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu dwóch lokali użytkowych położonych w Jerce.

Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu dwóch lokali użytkowych położonych w Jerce.

Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 30 maja 2012 roku  w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23 /2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie wykazu miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Gierłachowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Marcinkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Macieja Kwiatkowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Kurzawskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Darii Siczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewanie w lokalach komunalnych ogrzewanych przez kotłownię w Bieżyniu nr 117.

Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”

Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

  • załącznik do zarządzenia - zasady (polityki) rachunkowości

 

Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta i Gminy Krzywiń oraz przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2012 roku.

Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych: Uchwałą Nr XXIV/144/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XXVII/154/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 sierpnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXIV/145/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku i Uchwałą Nr XXVII/155/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie opracowania planów finansowych jednostek.

Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych położonych w Nowym Dworze i Bielewie.

Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Jerce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 4 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Krzywiniu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Gierłachowo.

Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 11 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

 

Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 18 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

 

Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 3 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości.

Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 4 października 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 24 października 2012 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 października 2012 roku sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXIX/164/2012 z dnia 29 października 2012 roku.

Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013- 2023.

Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

 

Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bieżyniu.

Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXI/170/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku.

Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 3 grudnia  2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Łuszkowie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Imprez Plenerowych organizowanych na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie funkcjonowania i rozwoju sieci tablic informacyjnych zapewniających skuteczny, powszechny dostęp do informacji.

Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół, przedszkola i szkolnego schroniska młodzieżowego na okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r.

Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXII/177/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 90/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyjątkiem rzeczowego majątku trwałego za rok 2012.

Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Krzywiń w 2012 roku.