Rok 2010

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2010

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2010.

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie planów finansowych na 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2008 w sprawie instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji: -„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00131-6921-UM1500141/2010 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 oraz -„Remont i odbudowa wiatraka koźlaka wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzywiniu” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 6922-UM1500180/09 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXV/287/2010  z dnia 9 lutego 2010.

Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2009 rok.

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXVI/297/2010  z dnia 29 marca 2010

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie przyznania środków na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie umorzenia wierzytelności za wykup mieszkania.

Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie opracowania planu finansowego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXVII/302/2010 z dnia 29 kwietnia 2010.

Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zbycia samochodu FIAT Ducato 14 2.8 JTD Kat. 3.3t, Nr rejestracyjny PKS 9R22, w drodze publicznego przetargu stanowiącego mienie Gminy będącego w dyspozycji Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Krzywiń w 2010 r.

Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zbycia w drugim przetargu nieruchomości położonych w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 23 czerwca 2010r.  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dzieci i uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.  w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.  w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.  w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkolnych schronisk młodzieżowych na okres od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.  w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.

Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.  w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2009 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 30/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejsko-Gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w mieście i gminie Krzywiń.

Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na placach gminnych.

Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji:

-„Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00008-6930-UM1530018/2010 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2009 r. Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia terminu zebrania wiejskiego w miejscowości Żelazno w sprawie odwołania członka Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 40/2010 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie.

Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Krzywiniu do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 1 września 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Krzywiniu do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego.

Zarządzenie Nr 44/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu nieruchomości położonej w Gierłachowie.

Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zbycia w trzecim przetargu nieruchomości położonych w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 18 października 2010 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji:

-„Oświetlenie hybrydowe-ekologiczna rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Krzywiń” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00006-6921-UM1500117/2010 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2010 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji:

-„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Lubiniu” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00131-6921-UM1500141/2010 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013

oraz

-„Remont i odbudowa wiatraka koźlaka wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzywiniu” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 6922-UM1500180/09 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 51/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2010 w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji:

-„Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00008-6930-UM1530018/2010 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zasad ewidencji, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu dokumentów, procedur kontroli finansowej oraz rozliczania środków w związku z realizacją operacji:

„Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Krzywiniu” w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 00075-6930-UM1530061/2010 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń – Jacka Karmińskiego do prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 57/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 58/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu ludności i mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie Nr 59/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r.

Zarządzenie Nr 62/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkolnych schronisk młodzieżowych na okres od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r.

Zarządzenie Nr 63/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 64/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyjątkiem rzeczowego majątku trwałego za rok 2010.

Zarządzenie Nr 65/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego.