Rok 2009

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Rok 2009

Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2009.

Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu –„Osiedle Młodych”.

Zarządzenie Nr 3/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2008 w sprawie instrukcji kasowej.

Zarządzenie  Nr 4/2009  z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 6/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za 2008 rok.

Zarządzenie Nr 7/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie  wprowadzenia do użytku służbowego „Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń”.

Zarzadzenie Nr 8/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i reklam.

Zarządzenie Nr 9/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 11/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2008 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 16/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności za wykup mieszkania.

Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania środków na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Łuszkowie.

Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności. 

Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 24/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzyskanie pomocy finansowej na zakup podręczników dla dzieci i uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. ,,Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” w ramach działania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli o której mowa w art.187 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm.).

Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 31/2009  z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zarządzenie Nr 32/2009  z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie określenia opłat pobieranych za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 34/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 35/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Cichowie.

Zarządzenie Nr 36/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Jerce – Osiedle Brzozowiec.

Zarządzenie Nr 37/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia terminu zebrania wiejskiego w miejscowości Wieszkowo w sprawie odwołania Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 38/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 39/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 41/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia terminu zebrania wiejskiego w miejscowości Wieszkowo w sprawie odwołania Rady Sołeckiej.

Zarządzenie Nr 42/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 43/2009 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 37/2008 r. Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 05 sierpnia 2008 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za centralne ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 45/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 46/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 47/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu.

Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 31.08.2004 roku nr 42/2004 w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy mienia stanowiącego własność Gminy Krzywiń.

Zarządzenie Nr 50/2009 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zbycia w przetargu nieruchomości położonych w Krzywiniu – „Osiedle Młodych”.

Zarządzenie Nr 52/2009 z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zbycia w II przetargu nieruchomości położonej w Jerce – Osiedle Brzozowiec.

Zarządzenie Nr 53/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie sposobu i terminów opracowywania materiałów planistycznych na rok 2010.

Zarządzenie Nr 54/2009 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 55/2009 z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu wynajmu hali sportowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu oraz zasad z jej korzystania.

Zarządzenie Nr 56/2009 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Łagowie.

Zarządzenie Nr 58/2009 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Jerce.

Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 60/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 61/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 62/2009 z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 63/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do zmian budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXIII/267/2009 w dniu 7 grudnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 64/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 65/2009 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie umorzenia wierzytelności.

Zarządzenie Nr 66/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jurkowie.

Zarządzenie Nr 67/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości  przy ul. Kasztelańskiej 1 w Krzywiniu.

Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 69/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2009.

Zarządzenie Nr 70/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkół i dyrektorowi przedszkola na okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Zarządzenie Nr 71/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom szkolnych schronisk młodzieżowych na okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Zarządzenie Nr 72/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy w 2009 roku.

Zarządzenie Nr 73/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji  i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.