Wybory Ławników

Informacja w sprawie procedury wyboru ławników na kadencję 2008 – 2011

 

Zgodnie z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 12 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz. 370) do dnia 30 czerwca br. można zgłaszać Radzie Miejskiej Krzywinia kandydatów na ławników sądowych.

 

 

Zgłoszenie należy złożyć na odpowiedniej karcie zgłoszenia wraz z listą osób popierających,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu ul. Rynek 1: w Biurze Rady Miejskiej I piętro, pokój Nr 21.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan  zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Do karty kandydata należy załączyć:

1)      3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2)      informację z Krajowego Rejestru Karnego;

3)      oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4)      zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

 

Kandydatów na ławników zgłaszają: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

 

Załączniki:

karta zgłoszenia

wzór listy osób popierających zgłoszenie

oświadczenie kandydata

wzór zaświadczenia lekarskiego