Inspektor ds. partycypacji społecznej

Krzywiń, 13 sierpnia 2020 roku

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza otwarty nabór

na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. partycypacji społecznej

 

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

Stanowisko – Inspektor ds. partycypacji społecznej

Wymiar czasu pracy – cały etat – umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu / Gmina Krzywiń

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie; obywatelstwo kraju Unii Europejskiej  lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)       wykształcenie wyższe,

3)       min. 5 lat doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

4)       biegła znajomość instrukcji kancelaryjnej,  

5)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)       nieposzlakowana opinia,

8)       biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,

9)       bardzo dobra znajomość: ustawy z dnia 8 marca 1990r.  samorządzie gminnym

10)    stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)     Doświadczenie z zakresu zarządzania nieruchomościami,

2)     Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,

3)     Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4)     Doświadczenie w wprowadzeniu szkoleń,

5)     Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i podejmowania decyzji,

6)     Zaangażowanie, kreatywność i punktualność;

 

  1. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     Koordynowanie i prowadzenie innowacyjnych zajęć mobilnych w ramach Projektu Mobilny Ośrodek Kultury – animacje na obiektach objętych rewitalizacją;

2)     Koordynowanie działań animacyjnych dla mieszkańców, dla różnych grup społecznych, w różnym wieku na obiektach objętych rewitalizacją w ramach projektu pn. ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich w miejscowościach: Bielewo, Łuszkowo i Świniec”;

3)     Prowadzenie spraw z zakresu wynajmów i zarządzaniem obiektami gminnymi, w tym świetlic wiejskich na terenie gminy Krzywiń;

4)     Wspieranie inicjatyw mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy rewitalizacji w działaniach na rzecz rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej, technicznej i środowiskowej obszaru zdegradowanego;

5)     Wspieranie sołectw, organizacji społecznych i pozarządowych z zakresu procesu odnowy wsi;

6)     Współudział w opracowywaniu materiałów informacyjno – promocyjnych na temat działań rewitalizacyjnych;

7)     Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszu zewnętrznych skierowanych na animację i aktywizację lokalnej społeczności;

8)     Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi (wsparcie merytoryczne i logistyczne);

 

 

  1. Warunki Pracy:

1)      Umowa o pracę na czas określony

2)      Praca w budynku z I piętrem

3)      Równoważny czas pracy - praca  w różnych godzinach (w budynku Urzędu oraz na terenie gminy Krzywiń)

  1. Wymagane dokumenty i ich składanie:

1)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

2)     list motywacyjny;

3)     kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);

4)     kserokopie świadectw pracy;

5)     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

9)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w m-cu lipiec 2020 roku wyniósł mniej niż 6 %.
  2. Wymagane dokumenty można składać w terminie do dnia 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń z dopiskiem „Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. partycypacji społecznej”  wraz z podaniem danych teleadresowych kandydata.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Etapy rekrutacji:

1)      Analiza nadesłanych zgłoszeń

2)      Rozmowa kwalifikacyjna

  1. Postanowienia końcowe:

1)     złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

2)     oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą  rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

3)     kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy  kwalifikacyjnej;

4)     lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP gminy Krzywiń a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie;

5)     Nabór został ogłoszony w związku z realizację przez Gminę Krzywiń projektu pn. ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich w miejscowościach: Bielewo, Łuszkowo i Świniec”. Projekt realizowany w ramach WRPO+ na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Jacek Nowak

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

Krzywiń, 31 sierpnia 2020 roku

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

 

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. partycypacji społecznej

 

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu

 

 

 

Na podstawie zarządzenia nr 2/k/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 24 sierpnia 2020r. powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie: Jacek Nowak – Przewodniczący Komisji, Alina Stróżyńska – Członek Komisji, Bartosz Kobus – Członek Komisji.

 

 

 

W terminie podanym w ogłoszeniu o naborze do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu wpłynęła 1 oferta. Dokonano oceny formalnej oferty - wynik pozytywny.

 

 

 

Na rozmowę w dniu 31 sierpnia 2020 roku zaproszono kandydatkę.

 

 

 

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wybrano Panią Mirosławę Woźniak zam. Śrem. Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU:

 

 

 

1.Nazwa i adres jednostki:

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

 

 

2. Stanowisko urzędnicze:

 

Inspektor ds. partycypacji społecznej

 

 

 

3.Imię i nazwisko wybranego kandydata:

 

Mirosława Woźniak 

 

4. Adres zamieszkania

 

 

 

zam. Śrem

 

5. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

 

Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Ponadto w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością przepisów prawa, umiejętnościami i predyspozycjami wymaganymi na stanowisku.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń

 

(-)Jacek Nowak