Statut Gminy, Sołectw i Miasta Krzywinia

Statut Gminy, Sołectw i Miasta Krzywinia

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń do udziału w Konsultacjach Społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.
 
Zarządzenie nr 95/2018 - Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.
 
 

Informacja o przebiegu konsultacji projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłosił w dniu 4 września 2018 roku zarządzeniem nr 95/2018 konsultacje projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń.

 Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Komunikatach na stronie internetowej Gminy Krzywiń oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Czas trwania konsultacji wyznaczono na okres: od 12 września 2018 r. do 19 września 2018 r.

W ramach konsultacji zostało zorganizowane spotkanie w Urzędzie, w spotkaniu uczestniczyły dwie osoby.

Uwagi, opinie w wersji elektronicznej mogły być składane na adres e-mail: rada@krzywin.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń.

 

Podczas konsultacji nie wpłynęły żadne pisemne uwagi i opinie.

 

                                                                                                          Burmistrz

                                                                                              Miasta i Gminy Krzywiń

                                                                                                      /-/ Jacek Nowak