Statut Gminy, Sołectw i Miasta Krzywinia

Statut Gminy, Sołectw i Miasta Krzywinia

Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr IV/26/2019 Rady Miejskiej Krzywinia dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia  statutu Gminy Krzywiń oraz zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń, zmienionej uchwałą nr XLVI/315/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń 

Uchwała Zmiana Statutu Sołectw

Uchwała Zmiana Statutu Gminy

 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń€ž Jacek Nowak zaprasza mieszkańcó‚w Miasta i Gminy Krzywiń do udziału w Konsultacjach Społ€šecznych dotyczących projektó‚w uchwał w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń, zmiany uchwał€šy nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwał€šy nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutó‚w Soł€šectwom Gminy Krzywiń€ž.

 
Zarządzenie nr 95/2018 - Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń€ž z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społ€šecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwał€šy nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń€ž, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwały nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Soł€šectwom Gminy Krzywiń€ž.
 
 

Informacja o przebiegu konsultacji projektów uchwał€š w sprawie: zmiany uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń€ž, zmiany uchwał€šy nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwał€šy nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń€ž.

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń€ž ogł€šosił€š w dniu 4 września 2018 roku zarządzeniem nr 95/2018 konsultacje projektó‚w uchwał€š w sprawie: zmiany uchwał€šy nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń€ž, zmiany uchwały nr VI/38/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Miasta Krzywinia, zmiany uchwał€šy nr VI/39/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie nadania statutów Sołectwom Gminy Krzywiń€ž.

 

 Ogł€šoszenie o konsultacjach został€šo umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w Komunikatach na stronie internetowej Gminy Krzywiń €žoraz na tablicy ogł€šoszeń€ž Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

Czas trwania konsultacji wyznaczono na okres: od 12 września 2018 r. do 19 września 2018 r.

W ramach konsultacji został€šo zorganizowane spotkanie w Urzędzie, w spotkaniu uczestniczył€šy dwie osoby.

Uwagi, opinie w wersji elektronicznej mogł€šy być skł€šadane na adres e-mail: rada@krzywin.pl lub w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń€ž, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń€ž.

 

Podczas konsultacji nie wpł€šynęły żadne pisemne uwagi i opinie.

 

                                                                               Burmistrz

                                                                                              Miasta i Gminy Krzywiń€ž

                                                                                                      /-/ Jacek Nowak