Załatwianie spraw

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Problematykę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują artykuły 231-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu, telefonicznie, dalekopisem, faxem, w postaci poczty elektronicznej.

Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie Burmistrzowi Miasta i Gminy rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeżeli organ samorządu terytorialnego, do którego wniesiono skargę lub wniosek, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, nie zwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje on skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego.

Organ samorządu terytorialnego, do którego skarga lub wniosek trafiły niewłaściwie, może wskazać wnoszącemu właściwe miejsce przekazania skargi lub wniosku.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić organu właściwego, albo z treści skargi wynika, że właściwe w sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek zwraca skargę lub wniosek wnoszącemu, w terminie siedmiu dni, z odpowiednim wyjaśnieniem.

Do przyjmowania skarg i wniosków zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 86, poz. 960 z zmianami). Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.

W celu rozpatrzenia i załatwienia, skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

Załatwienie skargi lub wniosku jest poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności sprawy.

Załatwienie polega na rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub podjęciu innych stosownych środków, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania.

Skarżący lub składający wniosek jest zawiadamiany o sposobie rozstrzygnięcia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

W innych przypadkach termin załatwienia skargi lub wniosku wynosi miesiąc