Podstawy prawne działania

Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu działa na podstawie:

 

1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

2.Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy administracji oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r.  Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami)

3.Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późniejszymi zmianami)

4.Statutu Gminy Krzywiń

5.Kodeksu Postępowania Administracyjnego

6.Innych przepisów prawa materialnego, regulujących zadania i kompetencje